Zadbamy o Bezpieczeństwo Twojej Firmy

Oferujemy firmom / podmiotom kompleksową obsługę obejmującą:
ochronę danych osobowych, prowadzenie spraw kadrowych, bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ppoż.

Ochrona Danych Osobowych

Pomagamy dostosować system ochrony danych osobowych w firmie, jednostce do wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach, w szczególności RODO.

Oferujemy kompleksową obsługę związaną z ochroną danych osobowych, w ramach której doradzamy, szkolimy, opiniujemy oraz opracowujemy dokumenty.

Zakres działalności:

 • analiza systemu ochrony danych osobowych funkcjonującego w organizacji pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w RODO,
 • proponowanie działań korygujących oraz dostosowujących system ochrony danych osobowych do wymogów RODO
 • stworzenie lub dostosowanie dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych, w tym: klauzul informacyjnych, polityki bezpieczeństwa, instrukcji, procedur i polityk wewnętrznych etc.
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników w zakresie ochrony danych osobowych
 • pomoc w bieżącym kontakcie z organem nadzoru
 • pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych.

Obsługa Kadrowa

W ramach obsługi kadrowej oferujemy doradztwo, opiniowanie spraw, prowadzenie akt osobowych, dokumentacji oraz ewidencji i rozliczeń.

Zakres działalności:

 • prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej związanej z umowami o pracę, umowami zlecenia i o dzieło,
 • kompleksowa obsługa zatrudnienia, zgodną z wymogami prawa pracy oraz aktualnymi przepisami ZUS,
 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy,
 • naliczanie/rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy,
 • rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego,
 • kompleksowa obsługa ZUS obejmująca m.in. zgłoszenia i wyrejestrowania, miesięczne raporty deklaracji
 • współpraca z organem kontroli.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

W ramach obsługi BHP oferujemy doradztwo, opiniowanie, szkolenie, kompleksowe prowadzenie dokumentacji.

Zakres działalności:

 • prowadzenie szkoleń w zakresie BHP,
 • reprezentowanie pracodawcy podczas kontroli organów nadzoru nad warunkami pracy,
 • przeprowadzenie kontroli warunków pracy,
 • sporządzanie okresowych analiz stanu BHP,
 • doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad BHP,
 • analiza i ocena ryzyka zawodowego,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zakresie BHP,
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 • udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych - dotyczących BHP oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 • opracowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, sporządzanie dokumentacji,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej chorób zawodowych,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby,
 • organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony indywidualnej,
 • dobór sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg ewakuacyjnych,
 • współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz zakładowymi organizacjami związkowymi w zakresie BHP.

Biuro Obsługi Kadrowej i BHP

Close Menu