• Strona głowna

 • Oferta

 • Cel firmy

 • Kontakt


 • tel. 602 137 897
  email: bhp@koptyra.pl

  57-300 Kłodzko
  ul. Okrzei 26/I/1a
  Kliknij i sprawdź w Google Maps.
  Nawiązując z nami współpracę zyskacie Państwo:
 • oszczędność czasu,
 • możliwość ograniczenia zatrudnienia,
 • redukcję kosztów własnych,
 • doradztwo w zakresie Prawa Pracy, BHP, PPOŻ
 • rzetelność prowadzenia dokumentacji,
 • wyższy poziom usług.


 • Celem Firmy jest współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Dzięki gruntownej znajomości regulacji prawnych dotyczących Prawa Pracy oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, doświadczeniu zawodowemu – oferujemy Państwu rzetelną, pełną, fachową obsługę Państwa firmy i zatrudnianych pracowników, oraz doradztwo w zakresie regulacji prawnych dotyczących Prawa Pracy, BHP i PPOŻ.

  Każdą Firmę traktujemy indywidualnie niezależnie od jej wielkości. Naszą misją jest odciążenie Klienta od działań, które są jak najbardziej istotne ale nie są częścią jego głównej działalności.
  W każdym przypadku Klient może liczyć na nasze wsparcie i pomoc.
  Nasza cechą jest otwartość i elastyczność w zakresie współpracy z Państwem.
  Jesteśmy nastawieni na długofalowe kontakty, które pozwolą ocenić efekty naszej pracy.

  Nawiązując z nami współpracę zyskacie Państwo:
  • oszczędność czasu,
  • możliwość ograniczenia zatrudnienia,
  • redukcję kosztów własnych,
  • doradztwo w zakresie Prawa Pracy, BHP, PPOŻ
  • rzetelność prowadzenia dokumentacji,
  • wyższy poziom usług.
  Oferujemy możliwość uwolnienia się od uciążliwych obowiązków związanych z prowadzeniem administracji kadrowej. Wykonamy obowiązki związane z zarządzaniem danymi kadrowymi oraz profesjonalnie poprowadzimy sprawy bhp dotyczące zatrudnionych pracowników w Państwa firmie.
  Naszym Klientom zapewniamy możliwość skoncentrowania się na swojej podstawowej działalności. Gwarantujemy zachowanie poufności i bezpieczeństwo naszych usług.

  W ramach usług kadrowych zapewniamy Naszym Klientom:
  • rzetelne zarządzanie kadrami,
  • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
  • prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej zgodnie z zasadami prawa pracy,
  • prowadzenie i przechowywanie akt osobowych,
  • kontrola dokumentów historycznych pracowników;
  • przygotowanie i sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy o pracę umowy cywilno – prawne) i rozwiązaniem stosunku pracy (wypowiedzenia, świadectwa pracy),
  • prowadzenie całości spraw związanych z urlopami i prowadzenie ewidencji urlopów,
  • wystawianie zaświadczeń i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
  • sporządzenie oświadczeń, aneksów i pism zgodnie z Kodeksem Pracy
  • wystawianie skierowań na badania lekarskie
  • ewidencje świadectw lekarskich dopuszczających do pracy;
  • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, o dzieło),
  • sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie do odpowiednich instytucji,
  • przygotowywanie raportów kadrowych;
  • sporządzanie dokumentów do rent, emerytur i świadczeń rehabilitacyjnych;
  • sporządzanie deklaracji PFRON;
  • reprezentowanie klienta przed GUSem, ZUSem; PUPem;
  • reprezentowanie interesów klienta przed PIP;
  • przygotowanie dokumentacji przed kontrolą PIP;
  • uczestnictwo i pomoc podczas kontroli PIP lub ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
  • konsultacje i pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowo płacowych zaistniałych w firmie,
  • pozostała obsługa kadrowo – płacowa realizowana według życzenia Klienta.

  Oferujmy usługę auditu kadrowego - dla Przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić poprawność prowadzonej przez siebie dokumentacji (usługa jednorazowa lub okresowa).

  BHP:
  • przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych oraz dla pracowników;
  • sporządzanie karty oceny ryzyka zawodowego;
  • identyfikacja zagrożeń na stanowisku pracy;
  • opracowanie i okresowa weryfikacja procedur i instrukcji;
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów;
  • dochodzenie oraz dokumentacja powypadkowa;
  • przeprowadzanie okresowych audytów warunków pracy oraz przestrzegania przepisów BHP;
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i przepisów BHP;
  • doradztwo w zakresie doborów środków ochrony indywidualnej;
  • pomoc przy ocenie stanu urządzeń, wyposażenia technicznego firmy,
  • pomoc przy sporządzaniu dokumentów (wykazy, kartoteki);
  • sporządzamy lub pomagamy sporządzić wzory dokumentów;
  • inne usługi realizowane według życzenia Klienta
  PPOŻ:
  • ocenę sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,
  • przygotowanie planów ewakuacji na wypadek pożaru,
  • oznaczenie dróg ewakuacyjnych zgodnie z Polskimi Normami,
  • oznaczenie usytuowania m.in.: urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, wyłączników prądu, materiałów niebezpiecznych pożarowo,
  • doradztwo w zakresie doboru środków ochrony przeciwpożarowej, oznaczenia i utrzymania dróg dojazdowych, zbiorników przeciwpożarowych,
  • opracowanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
  • inne usługi realizowane według życzenia Klienta
  DORADZTWO:
  • doradztwo w zakresie prawa pracy i przepisów BHP;
  • doradztwo w zakresie trwania zatrudnienia pracownika;
  • pomoc przy zatrudnianiu, przenoszeniu oraz zwalnianiu pracownika;
  • pomoc przy sporządzaniu dokumentów (umów, aneksów, wypowiedzeń, korespondencji urzędowej itp.);
  • sporządzamy lub pomagamy sporządzić wzory dokumentów;
  • pełen consulting z zakresu kadr, bhp realizowany według życzenia Klienta
  SZKOLENIA:
  • szkolenia wstępne BHP
  • szkolenia okresowe BHP
  • organizujemy wszelkie inne szkolenia uzgodnione i zlecone przez Klienta (np. z zakresu pierwszej pomocy dla pracowników, ochrony przeciwpozarowej).


  ... dodatkowe informacje w dziale Oferta.

  Biuro Obsługi Kadrowej i BHP | Tomasz Koptyra | email: bhp@koptyra.pl
  wykonanie: emgiestudio.pl